ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I ORZECZENIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 na okres:

  1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 (Dz.U. z 11 stycznia 2017, poz.60)