Druki do pobrania

Orzecznictwo

  • o potrzebie kształcenia specjalnego
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • o potrzebie indywidualnego nauczania
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

Od 15 września 2017 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) obowiązuje nowy druk wniosku na zespół orzekający, nowy druk zaświadczenia lekarskiego oraz nowy druk zawiadomienia o posiedzeniu zespołu.

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) lub orzeczenia i opinii (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) wnioskodawca składa jeden wniosek (plik do pobrania)

Ponadto należy złożyć:

  • zaświadczenie lekarskie (plik do pobrania)
  • zaświadczenie lekarskie-wczesne wspomaganie zespołu (plik do pobrania)
  • opinia o sytuacji dziecka/ucznia wydana przez szkołę/placówkę (plik do pobrania)
  • wykaz ocen śródrocznych;
  • ksero świadectwa szkolnego,
  • ksero wyników egzaminu wewnętrznego kompetencji.

Integracja sensoryczna