Druki do pobrania

Orzecznictwo

 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o potrzebie indywidualnego nauczania
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

Od 15 września 2017 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) obowiązuje nowy druk wniosku na zespół orzekający, nowy druk zaświadczenia lekarskiego oraz nowy druk zawiadomienia o posiedzeniu zespołu.

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) lub orzeczenia i opinii (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) wnioskodawca składa jeden wniosek (plik do pobrania)

Ponadto należy złożyć:

 • zaświadczenie lekarskie (plik do pobrania)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (plik do pobrania)
 • opinia o sytuacji dziecka/ucznia wydana przez szkołę/placówkę (plik do pobrania)
 • wykaz ocen śródrocznych;
 • ksero świadectwa szkolnego,
 • ksero wyników egzaminu wewnętrznego kompetencji.

Integracja sensoryczna

Informacje niezbędne do sporządzenia opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 • INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OPINII W SPRAWIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
  (plik do pobrania)

 

 • Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia

(plik do pobrania)

 

 • Wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

 (plik do pobrania)

 

 • Zaświadczenie lekarskie do wydania opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej

(plik do pobrania)