Od 15 września 2017 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) obowiązuje nowy druk wniosku na zespół orzekający, nowy druk zaświadczenia lekarskiego oraz nowy druk zawiadomienia o posiedzeniu zespołu.

 

1. Kwestionariusze dla rodziców w okresie COVID-19

 

2. Kwestionariusze dla rodziców (autyzm) w okresie COVID-19

3. Integracja sensoryczna

4. Informacje niezbędne do sporządzenia opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Skip to content