Nowy rok szkolny 2015/16
Pokój zajęć PPP nr 20
Sala PPP nr 20

koncepcjaschematnew

Maria Zabłocka


KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE
W LATACH 2011 – 2016

Bemowo to jedna z nowocześniejszych dzielnic Warszawy licząca już ponad 117 000 zameldowanych na jej terenie mieszkańców, a można przypuszczać, że jest to liczba niedoszacowana, gdyż mieszka tu wiele osób wynajmujących mieszkania. Przeważają ludzie młodzi, młode małżeństwa, młode rodziny. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą zawsze należało do priorytetowych działań władz bemowskich, które w 1997 roku utworzyły własną, dzielnicową poradnię.

 

PPP 20 jest jedyną poradnią psychologiczno-pedagogiczną na Bemowie. Swym zasięgiem sprawuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad ośmioma szkołami podstawowymi, sześcioma gimnazjami, dwoma liceami ogólnokształcącymi, dwudziestoma przedszkolami publicznymi oraz szesnastoma przedszkolami niepublicznymi i sześcioma niepublicznymi szkołami. Oprócz tego poradnia swą opieką obejmuje także żłobek, rodzinny dom dziecka, ogniska TPD.

Obszar działania PPP nr 20 pokazuje załącznik nr 1.

Liczba dzieci w poszczególnych szkołach na Bemowie stale rośnie. W porównaniu z aktualnym rokiem szkolnym 2010/2011, gdzie w szkołach podstawowych uczy się 5111 uczniów, w 2016 r. wg prognoz demograficznych, planuje się wzrost liczby uczniów do 9839. Obserwuje się również stały wzrost liczby uczniów w gimnazjach, w 1991 r. – 1277 uczniów, w 2010 r. – 1620, a w roku szkolnym 2016/2017 planowanych jest 2666 uczniów. Jednak największy wzrost liczby dzieci następuje wśród bemowskich przedszkolaków. Dziś w bemowskich przedszkolach publicznych jest 2596 dzieci, co świadczy o młodości dzielnicy jak i tym, że jest to dzielnica z perspektywami rozwojowymi.

Te dane statystyczne pokazują dynamiczny rozwój dzielnicy wskazują również na istotną rolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką odgrywa i będzie odgrywać poradnia, szczególnie w świetle nowych rozporządzeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej zarówno przez poradnie jak i przedszkola, szkoły i placówki.

 

W przyjętej przeze mnie koncepcji działania poradni w latach 2011-2016 do najistotniejszych elementów pracy PPP nr 20 będzie należało wykorzystanie dotychczasowego potencjału i znaczącego dorobku poradni: diagnostycznego, postdiagnostycznego i organizacyjnego. Ważne będzie też położenie nacisku na dalsze doskonalenie współpracy ze szkołami i przedszkolami, a także instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. I tak np.

 • w dziale zdrowia – z poradniami zdrowia „D” i poradniami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży;
 • w dziale pomocy społecznej m.in. z OPS, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, ogniskiem i świetlicą środowiskową TPD, rodzinnym domem dziecka, oraz ośrodkiem wychowawczo-profilaktycznym Michael i Klubem Mam, innymi placówkami pozarządowymi.

Do grupy podmiotów udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom, z którą chciałabym współpracować, należy też zaliczyć kuratorów sądowych (zarówno zawodowych, jak i społecznych) z wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych oraz Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Inspirowanie przeze mnie specjalistów - pracowników poradni do podejmowania systemowych działań przez PPP nr 20 potencjalnie ma jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W tak rozumianych i prowadzonych działaniach chciałabym uwzględniać bieżące potrzeby środowiska bemowskiego oraz, wykorzystując współpracę lokalną, integrować je tak, aby każde dziecko, uczeń, każdy rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel, wychowawca,  specjalista otrzymali jak najlepszą pomoc i wsparcie.

Szczególnie ważne dla mnie było, jest i będzie, aby pomoc udzielana była zarówno profesjonalnie, etycznie i wszechstronnie.

Dużą uwagę zwrócę na działania poradni w zakresie wczesnego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci z zauważonymi deficytami rozwojowymi. Diagnoza funkcjonalna stanowić będzie istotny element szczegółowego, specjalistycznego i pogłębionego rozpoznania potrzeb dziecka i to już od najmłodszych lat, od chwili ich wykrycia, aby najszybciej można było je zaspokajać np. poprzez pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W każdym przypadku pojawienia się problemów dziecka, rodzica czy nauczyciela, po ich rozpoznaniu, zdiagnozowaniu przyczyn i skutków problemów, po rozpoznaniu potrzeb dziecka, zadaniem poradni będzie oferowanie konkretnej, profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. w formie konsultacji, poradnictwa, terapii, treningów, zajęć profilaktycznych, czy zajęć postdiagnostycznych.


Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka to kluczowe zadania będące podstawą pracy poradni z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną, jak i mającą niepowodzenia edukacyjne, czy specyficzne trudności w uczeniu się.

Szczególną uwagę chcę kierować na bezpośrednią pomoc dziecku niepełnosprawnemu, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jego rodzicom i pracującym z nim nauczycielom. Te działania widzę w następujących połączeniach umożliwiających pracę systemową:

 • dla dziecka - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym - grupy wsparcia,
 • dla rodziców - wsparcie i pomoc poradni we współpracy z Dzielnicowym Centrum ds. Integracji).

 

Istotnym dla mnie działaniem jest wczesne wykrywanie przez nauczycielki przedszkoli i szkół, we współpracy z psychologami poradni, wszelkich dysfunkcji dzieci, w tym i ryzyka wystąpienia dysleksji, co umożliwi szybkie podjęcie stymulacji, czy terapii pedagogicznej, w celu zmniejszenia późniejszych problemów w szkole.

Ścisła współpraca poradni ze szkołami podstawowymi, wspieranie i wspomaganie ich również w umiejętności rozpoznawania i diagnozowania, współpraca z Zespołami Problemowymi pozwoli na szybkie rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, a w przypadku pierwszego etapu edukacyjnego wystąpienia ryzyka tych trudności i stworzy możliwość podjęcia właściwych oddziaływań wobec dzieci.

 

Zależy mi aby w ramach ścisłej współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz rodzinnym domem dziecka poradnia wspierała pracujących tam nauczycieli i specjalistów poprzez, zgodną z potrzebami, działalność informacyjno-szkoleniową mającą za zadanie wzbogacać ich wiedzę, umiejętności psychologiczno-pedagogiczne. Wśród proponowanej tematyki dla przedszkoli i szkół podstawowych znajdzie się w m.in. rozpoznawanie ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji, a dla gimnazjów, w związku z nowymi zadaniami, zadań związanych z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.

Zależy mi na tym aby poradnia proponowała również cykle spotkań warsztatowych czy konsultacyjnych dla wychowawców w celu wzbogacenia ich umiejętności w tym zakresie. Działalność informacyjno-szkoleniowa prowadzona przez poradnię będzie nadal obejmowała grupy specjalistów ze szkół i przedszkoli tzn. logopedów, terapeutów pedagogicznych, psychologów szkół, oraz pedagogów specjalnych.

Chciałabym by każdy z psychologów miał przydzieloną placówkę: szkołę/przedszkole, w której podczas cotygodniowych dyżurów, będzie obejmował opieką dzieci/uczniów, rodziców i pracujących tam nauczycieli oraz specjalistów. Będzie na terenie podopiecznej placówki oświatowej pełnił rolę pośrednika między rodzicami i dziećmi/uczniami a różnymi specjalistami. Psycholog poradni będzie też, w miarę możliwości i potrzeb, uczestniczył w niektórych spotkaniach zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów w celu wspomagania ich działań i współpracy przy tworzeniu Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), Planów Działań Wspierających Ucznia (PDW) lub innych działaniach na rzecz dziecka i jego rodziny.


Ważne dla mnie jest by kontynuować tradycje prowadzenia przez poradnię zajęć o charakterze profilaktycznym na terenie szkół bemowskich, ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów, gdzie zagrożenia mogą występować w największym stopniu.

Nowym, rozszerzającym i wzbogacającym zadaniem poradni z zakresu profilaktyki będą proponowane od tego roku szkolnego mediacje oraz interwencja kryzysowa.

PPP nr 20 na stałe wrosła w środowisko Bemowa i ma wypracowaną bardzo wysoką pozycję i „swoją markę” wśród innych poradni warszawskich. Na to złożyła się wieloletnia praca bardzo wszechstronnie przygotowanego zespołu specjalistów, którzy pod kierunkiem dr Doroty Mielcarek, założycielki poradni, realizowali zadania w myśl idei, która przyświeca aktualnym rozporządzeniom o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dotyczącym zasad pracy poradni. Są to też moje założenia, w przyjętej koncepcji pracy, do których należy:

 • profilaktyka - szeroko rozumiana,
 • diagnozowanie indywidualne i wczesne, wielospecjalistyczne tam, gdzie to niezbędne,
 • wszechstronna oferta terapeutyczna dla wielu grup osób,
 • wspieranie i wspomaganie rodziców, opiekunów i nauczycieli, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami – psychoedukacja i działalność informacyjno-szkoleniowa, konsultacje,
 • systemowe podchodzenie do diagnozy i proponowanych rozwiązań naprawczych,
 • rozwój uzdolnień by stwarzać wszelkie możliwe okazje i sprzyjające warunki by znajdować uzdolnione dzieci i nie zgubić ich talentów.

 

Chciałabym utrzymać wysokie standardy profesjonalne pracy poradni i dążyć do ich stałego doskonalenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej:

 • diagnozy;
 • terapii;
 • profilaktyki;
 • działalności konsultacyjnej i doradczej;
 • wspomagającej;
 • informacyjno-szkoleniowej;
 • mediacyjnej i interwencyjnej

 

Dołożę wielu starań aby nadal w poradni była realizowana bogata oferta zajęć postdiagnostycznych, prowadzonych przez specjalistów. I to zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli.

Zależy mi aby ta oferta podlegała rozwijaniu, modyfikowaniu oraz wzbogacaniu i były w niej uwzględniane potrzeby przedszkoli i szkół, które mogą być zgłaszane m.in. w prowadzonej przez poradnię karcie podsumowującej roczną współpracę.

Szczególną uwagę będę kierowała na:

 • prowadzenie zajęć dla zdolnych przedszkolaków i zdolnych uczniów szkół podstawowych; oraz zapewnianie także przez gimnazja i licea dalszego rozwoju ich uzdolnień – indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki itp.,
 • prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z problemami nadpobudliwości i deficytami uwagi z systemowym rozwiązaniem równoległego prowadzenia też zajęć dla rodziców;
 • prowadzenie grupy wspierającej dla nauczycieli/wychowawców chcących na bieżąco rozwiązywać trudne problemy napotykane w pracy z dziećmi np. z nadpobudliwością, dysleksją, niepełnosprawnością, oraz w pracy z dziećmi krzywdzonymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także uczniami zdolnymi;
 • rozwijanie ofert, zakresów i sposobów pracy związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym, adresowanych do uczniów, wychowawców i rodziców;
 • merytoryczne i organizacyjne doskonalenie „Akademii dla Rodziców Przedszkolaka, Malucha”;
 • prowadzenie i modyfikowanie programu „Szkoły dla Rodziców Dyslektyka” i „Szkoły dla Nauczycieli Dyslektyków”, jako formy systemowego rozwiązywania problemów uczniów i wspomagania nauczycieli w szkołach.

 

Kierując poradnią rozważę wraz z gronem pedagogicznym możliwość jej wyspecjalizowania się w konkretnym obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z pewnością będzie tu brane pod uwagę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w myśl zasady aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była tak wcześnie jak to jest możliwe. Innym obszarem do specjalizacji mogłyby być, terapia pedagogiczna, czy też doradztwo zawodowe. Jednak ostateczna decyzja w tych sprawach zależeć będzie od możliwości kadrowych i w dużym stopniu od naszej bazy lokalowej. W przypadku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka konieczne jest zlikwidowanie barier architektonicznych, a to byłoby możliwe z chwilą rozbudowy budynku poradni do którego będę dążyła zwłaszcza, że są już wykonane plany i inwentaryzacja terenu, a co najważniejsze jest działka wokół poradni, która stwarza możliwości rozbudowy.

 

W rozwoju poradni planuję także uwzględnić możliwości, jaki daje Europejski Funduszu Społeczny i z tego powodu chciałabym włączyć się w projekty oświatowe z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Poradnia, którą będę kierować to przede wszystkim zespół ludzi o prawa których, będę dbała zgodnie z przepisami oświatowymi. Chcę kierować Zespołem w sposób demokratyczny, dbać o atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego wsparcia, co z pewnością będzie sprzyjać harmonijnej pracy. Będę stwarzać warunki do rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, stawiając wysokie wymagania profesjonalne, a także etyczne, uwzględniać potrzeby Zespołu i jego możliwości.

 

Wszystkie planowane i przedstawione działania poradni będę realizowała we współpracy z organami prowadzącym i nadzorującym, respektując też zasady obowiązującego prawa oświatowego, prawa administracyjnego, prawa pracy i przepisów związków zawodowych.

 

Maria Zabłocka

 

Załącznik nr 1 - obszar działania PPP nr 20

 

Nowe obwody 8 szkół podstawowych na terenie Bemowa, nowa SP 350 - ul. Irzykowskiego w ZSz 48 ) zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy z 13 stycznia 2011 i z uwzględnieniem korekty tj. przyłączenia dla SP 150 adresu ul. Radiowej nr 20 do 20k.

obszardzialaniappp

 

Kto jest na stronie

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.