Informacja dla rodziców

Prosimy Rodziców dzieci realizujących obowiązek nauki na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którego ważność kończy się w bieżącym roku szkolnym, o zgłaszanie się do Poradni w celu podjęcia procedury orzeczniczej dotyczącej kontynuacji kształcenia specjalnego na kolejnym etapie edukacyjnym. Wcześniejsze podejmowanie badań diagnostycznych umożliwi harmonijność wydawania orzeczeń.

   Dotyczy to uczniów I etapu edukacyjnego oraz klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych a także uczniów, którym orzeczenie zostało wydane na czas krótszy niż etap edukacyjny np. na rok.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 60.2017) Art. 312, 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 roku                        na okres:
1)      I etapu edukacyjnego –
zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia                    

w klasie  IV szkoły podstawowej;

2)     II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia                         w szkole podstawowej.

    W przypadku ubiegania się o orzeczenie po raz pierwszy należy zgłosić się z dzieckiem do poradni, do psychologa opiekującego się szkołą w celu podjęcia procedury orzeczniczej.

    Druki wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są do uzyskania
w sekretariacie/ recepcji poradni lub do pobrania ze strony internetowej poradni.

    Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane oraz opinię sporządzoną przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistów na temat funkcjonowania ucznia
w szkole.

    Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, dokument stwierdzający niepełnosprawność.

 

      Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to uczniowie:

  1. niesłyszący, słabo słyszący,
  2. niewidomi, słabo widzący,
  3. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  8. zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 
  9. niedostosowani społecznie.

   Od 1.03.2019 roku nasza Poradnia rozpocznie również diagnozowanie dzieci w celu wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera. 

   

 Dla uczniów z wadą słuchu i wzroku Poradnią właściwą do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” przy ul. Raszyńskiej 8/10. 

Tagi: