KONKURS FOTOGRAFICZNY

III  BEMOWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„ZAWODY ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE”

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza uczniów szkół bemowskich do udziału w trzeciej edycji konkursu                                           Zawody zatrzymane w obiektywie”

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego, twórczego konstruowania własnej kariery zawodowej. Spojrzenie przez obiektyw na współczesny rynek pracy, zawody, maszyny i ludzi.

Czas trwania konkursu: październik 2017  –   luty 2018 r.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjum,
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap, tzw. szkolny:      odbędzie się na terenie każdej szkoły biorącej udział w konkursie –

Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

II etap, tzw. finałowy:   Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace. Najlepsze prace zostaną

nagrodzone

 

 

Cele konkursu

 • Rozbudzanie zainteresowań zawodami funkcjonującymi na współczesnym rynku pracy.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez dobór tematyki i kompozycji zdjęć.
 • Rozszerzanie i upowszechnianie działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach dzielnicy Bemowo.
 • Motywowanie koordynatorów, doradców zawodowych, nauczycieli do wprowadzania  innowacyjnych metod realizacji doradztwa zawodowego na terenie szkoły.

 

Zasady konkursu

 

I etap, tzw. szkolny.

 1. Prace konkursowe uczeń przekazuje do komisji szkolnej. Każdy uczestnik może zgłościć maksymalnie trzy zdjęcia o tematyce konkursowej.
 2. Zdjęcia powinny być przekazane na płycie CD. Minimalna rozdzielczość zdjęcia to: 1500×2100 pikseli.
 3. Do pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć:
 • Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej (zał. nr 1);
 • Oświadczenie rodzica, że dziecko jest autorem zgłaszanych zdjęć (zał. nr 2);
 • Jeśli na zdjęciach zostały utrwalone rozpoznawalne twarze, wymagane jest dołączenie pisemnej zgody sfotografowanej osóby na wykonanie i ewentualne wykorzystanie jej wizerunku (zał nr 3).
 1. Jedna szkoła może zgłosić do poradni co najwyżej prace konkursowe trzech uczestników.
 2. Każda praca ucznia powinna być opisana wg. schematu:
 • a. tytuł pracy /opcjonalnie/
 • b. imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
 • c. imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
 1.  Do pracy konkursowej powinny być załączone wszystkie wymagane od uczestnika zgody.
 2.  Przedstawiciel szkoły przekazuje do poradni prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym „Zgłoszeniem    udziału szkoły” – zał. 4.
 3.  Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie w zamkniętej kopercie z opisem: III Konkurs „Zawody zatrzymane w obiektywie” do 30 listopada 2017

 

II etap, tzw. finałowy

 1. Nadesłane do poradni prace zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20.
 2. Kapituła bierze pod uwagę:
 • kompozycję,
 • niepowtarzalność,
 • innowacyjność pracy konkursowej.
 1. Kapituła wyłania trzy najwyżej ocenione prace w każdej z kategorii: I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
 2. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na uroczystym spotkaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w lutym 2018 roku.  O dokładnym terminie gali finałowej kinkursu, szkoły zostaną poinformowane oddzielnym pismem.
 3. Autorzy wyróżnionych prac zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami

 

 

Organizacja konkursu

 1. Komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg kryteriów opisanych powyżej.
 2. Komisja wybiera trzy najlepsze prace uczniów i wysyła je do Poradni.
 3. Wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych.
 4. Finał konkursu – luty 2018 roku r.

 

Terminy konkursu

 

 1. I etap konkursu – 12. 10. 2017 – 30. 11. 2017 – tzw szkolny
 2. II etap konkursu – grudzień 2017 –  luty 2018 –  tzw finałowy

 

 

 

 

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw do nadesłanej pracy.
 2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronie internetowej należącej do Organizatora oraz udostępnianie w Internecie, w tym na portalu społecznościowym.

 

 

Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.
 2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona w I etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę do organizatorów konkursu wraz z pracą konkursową.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego rezygnacją z udziału w konkursie.

 

 

Harmonogram konkursu

 1. Ogłoszenie konkursu – 12 października 2017 r.

 

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych do Poradni nr 20

– do 30 listopada 2017 r.

 

 1. Etap prac Kapituły konkursu – do 31.01.2018 r.

 

 1. Zakończenie konkursu, ogłoszenie listy laureatów – luty 2018 r.

 

 1. Gala wręczenia nagród na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 – luty 2018 roku.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

 2. Zgoda rodzica (plik do pobrania)

 3. Zgoda na upublicznienie mojego wizerunku (plik do pobrania)

 4. Zgłoszenie udziału (plik do pobrania)