Dla dzieci

Dla dzieci

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Terapia i konsultacje logopedyczne
 2. Orientacyjne, komputerowe badanie słuchu
 3. Zajęcia stymulujące i wyrównujące deficyty rozwojowe u dzieci przedszkolnych w małych grupach
 4. Zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci 3-4 letnich, oparte na Metodzie W. Sherborne II semestr 2017/18
 5. Zajęcia przygotowujące do nauki czytania „Kocham czytać” prowadzone metodą symultaniczno-sekwencyjną wg J. Cieszyńskiej
 6. „Będę małym Pitagorasem” – zajęcia rozwijające myślenie matematyczne i umiejętności matematyczne dla uzdolnionych dzieci 5 i 6-letnich II sem.2017/18
 7. „W krainie koła” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich w oparciu o system „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej- II semestr 2017/18
 8. „Ele- mele, moja rączka umie wiele” – zajęcia grafomotoryczne dla dzieci leworęcznych i praworęcznych
 9. „Kopalnia pomysłów” – zajęcia rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dla zdolnych dzieci 5-6– letnich
 10. „Mali odkrywcy przyjaźni” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne u dzieci 5-6–letnich
 11. „Tajemnice emocji” – zajęcia dla dzieci 5-6 letnich mających trudności z kontrolą złości.
 12. „Być razem” -Trening Umiejętności Społecznych – mała grupa dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w wieku 4-6 lat
 13. „Ja, Ty, My” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne dzieci ze spectrum autyzmu
 14. „Spotkania z baśnią” – zajęcia dla dzieci 6-7-letnich z objawami nieśmiałości
 15. „W podskokach do szkoły” – zajęcia stymulujące rozwój motoryczny dzieci u progu szkoły
 16. „UCHOludki w świecie dźwięków”- zajęcia stymulujące funkcje słuchowo-językowe u dzieci 5- i 6-letnich
 17. „Eduzabawy na Dywanie Tuputanie”- zajęcia stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
  w oparciu o metodę Tuputan
 18. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
 19. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
 20. Warsztaty dla rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości
 21. „Akademia dla Rodziców Przedszkolaka” – cykl comiesięcznych spotkań dla rodziców
 22. Systemowa Terapia Rodzin
 23. Mediacje oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych
 24. Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
 25. Punkt konsultacyjny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodziców i nauczycieli
 26. Punkt konsultacyjny dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, ich rodziców i nauczycieli

Uwaga: Na zajęcia postdiagnostyczne kieruje psycholog opiekujący się przedszkolem

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływanie psychologiczni-pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 • Stymulowanie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonych sfer.
 • Wskazywanie mocnych i słabych sfer rozwoju dziecka.
 • Planowanie terapii prowadzonej na terenie Poradni.
 • Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka objętego oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 • Umocnienie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych.
 • Włączenie rodziców w proces terapeutyczny dziecka.
 • Pomoc rodzinie w doborze odpowiednich pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, w wyborze specjalistów.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej.
 • Wspieranie nauczycieli i opiekunów z placówek niespecjalistycznych, mających kontakt z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w poradni psychologiczno-pedagogicznej
nr 20:

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający
na terenie Poradni oferuje specjalistyczną pomoc dla dzieci
z niepełnosprawnością i ich rodzin. Każde dziecko objęte opieką zespołu ma wykonaną wieloaspektową diagnozę funkcjonalną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ocenę integracji procesów sensorycznych. Na podstawie diagnozy
dla każdego dziecka zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny do realizacji w domu oraz Ramowy Program
do realizacji w Poradni.

Jakie wymogi formalne muszą być spełnione
aby skorzystać z opieki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Warunkiem koniecznym do objęcia dziecka pomocą jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt

Rodzice dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy chcą korzystać z pomocy
w naszej Poradni proszeni są o kontakt z koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Barbarą Ciporską.
Logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, oferują dzieciom w wieku 0-3 lat oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym, wszechstronną pomoc w zakresie:
 • diagnozy logopedycznej
 • indywidualnej terapii logopedycznej
 • terapii logopedycznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • orientacyjnego badania słuchu komputerowym  programem „Słyszę…” dla dzieci i młodzieży
O częstotliwości zajęć terapeutycznych decyduje logopeda
w zależności od rodzaju i zakresu zaburzenia dziecka oraz
od możliwości Poradni.

Rodziców dzieci objętych naszą pomocą zapraszamy
na konsultacje i zajęcia instruktażowe. Dla powodzenia terapii niezbędne jest zaangażowanie środowiska rodzinnego w pracę
z dzieckiem!

Logopedów z placówek oświatowych Bemowa zapraszamy
na cykliczne spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w ramach Bemowskiej Sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania odbywają się wg ustalonego grafiku, jeden raz na kwartał.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 20 jest duży zespół pracowników, którzy swoje działania organizują wokół opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym. Każdego roku zespół zbiera się kilkakrotnie, aby ustalić najważniejsze kierunki swojej pracy, rozdzielić i przygotować działania pracowników, doskonalić swoje umiejętności, przygotowywać nowe materiały i pomoce diagnostyczne. Pracami zespołu koordynuje mgr Martyna Czopowicz.

W skład zespołu pracowników działu przedszkolnego wchodzą psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Psycholodzy mają ustalone stałe cotygodniowe dyżury w państwowych placówkach przedszkolnych. Ułatwia to rodzicom i nauczycielom szybki dostęp do psychologa. Psycholodzy informują rodziców o swoich działaniach i ofercie poradni uczestnicząc we wrześniowych spotkaniach organizacyjnych w przedszkolach.

Do najważniejszych zadań psychologów przedszkolnych należy:

 • konsultowanie zgłoszonych problemów rozwojowych
  i wychowawczych;
 • udzielanie porad wychowawczych i wskazówek do pracy
  z dziećmi;
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w celu szybkiego wyodrębnienia tych przedszkolaków, które potrzebują wsparcia przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego;
 • pogłębione badania indywidualne dzieci;
 • wydawanie opinii psychologicznych na wniosek opiekunów prawnych, w tym np. opiniowanie w sprawie objęcia dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
  w sprawie gotowości szkolnej;
 • kierowanie dzieci na zajęcia postdiagnostyczne organizowane w poradni;
 • prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców
  i nauczycieli w przedszkolach i w poradni;
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych wspierających rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci.
Pedagodzy prowadzą różnorodne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne – zgodnie z potrzebami określonymi w skierowaniach przygotowanych przez psychologów. Współpracują z psychologami przy prowadzeniu spotkań
i warsztatów psychoedukacyjnych. Zadaniem logopedów jest prowadzenie terapii logopedycznej.

Corocznie przygotowywana jest oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych prowadzonych przez pracowników działu przedszkolnego, adresowanych do dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Proponowane zajęcia dotyczą wspierania i rozwijania rozwoju dzieci we wszystkich jego najważniejszych aspektach
(w tym m.in. rozwoju poznawczego, ruchowego i emocjonalno-społecznego).

Pracownicy działu przedszkolnego organizują raz w miesiącu otwarte spotkania tematyczne w ramach tzw. „Akademii dla Rodziców Przedszkolaka” poświęcone głównie tematom wychowawczym. Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach wieczornych. Informacja o nich wywieszona jest w każdym przedszkolu na terenie Bemowa. Na początku każdego roku szkolnego dział przedszkolny przygotowuje oferty spotkań szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli realizowanych w formie warsztatowej na terenie poradni. Zapisy na tego typu warsztaty prowadzone są przez sekretariat poradni.

Pracownicy działu przedszkolnego organizują również corocznie (zwykle w marcu) dzień otwarty dla rodziców dzieci 6-letnich. Podczas tego dnia udzielane są konsultacje indywidualne dla rodziców potrzebujących porady w sprawie gotowości szkolnej dziecka; przeprowadzane są krótkie sondażowe badania zgłoszonych dzieci. Rodzice mają możliwość skorzystania ze wskazówek opracowanych przez pracowników w formie pisemnej, listy polecanych pomocy oraz ankiet do samodzielnej oceny gotowości szkolnej dziecka przez rodzica.

Czym jest Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja dopływających do naszego organizmu wrażeń, tak aby następnie mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Zmysły pozwalają nam na odbieranie bodźców zewnętrznych i dostarczają informacji o naszym otoczeniu i fizycznym stanie naszego ciała. Odpowiednie funkcje mózgu integrują informacje płynące ze zmysłów z wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiadają na potrzeby środowiska zewnętrznego. Właściwa integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego

Zaburzenia integracji sensorycznej spowodowane są przede wszystkim niedojrzałością pierwotnych systemów nerwowych
to jest układu czuciowego i przedsionkowego. Mogą także wynikać ze znacznego ograniczenia lub niedoboru bodźców zmysłowych w pierwszym okresie życia dziecka.

Niektóre objawy mogące sugerować ryzyko deficytów integracji sensorycznej:

 • nadmierny niepokój, drażliwość i impulsywność;
 • lękliwość i postawa wycofywania się;
 • nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi;
 • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową;
 • nienaturalnie silne domaganie się czynności i zabaw związanych z obracaniem się, huśtaniem, slizganiem, podskakiwaniem lub unikaniem takich doznać;
 • lęk przed oderwaniem nóg od podłoża;
 • choroba lokomocyjna;
 • niewłaściwy wzorzec postawy ciała i chodu;
 • niskie napięcie mięśniowe i nadmierna męczliwość;
 • problemy z obcowaniem z innymi dziećmi;
 • problemy z samoobsługą i wykonywaniem codziennych czynności;
 • problemy z czytaniem, pisaniem i rysowaniem zaburzenia mowy;
 • wygórowane lub obniżone reakcje na bodźce: dotykowe, ruchowe, słuchowe i wzrokowe;

Zajęciami z Integracji Sensorycznej są objęte dzieci
z opinią o WWRDZ.

Zajecia w Poradni