Dla dzieci

Dla dzieci

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 1. „Będę małym Pitagorasem”- zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie
  dla: dzieci 6-letnich (będących w ostatnim oddziale przedszkolnym lub szkolnej „0”)
  prowadząca: Anna Pikus
 2. „Być razem” – zajęcia z treningu umiejętności społecznych
  dla: dzieci 4-5 letnie
  prowadzące: Martyna Czopowicz, Magda Kabata
 3. „EduZabawy na Dywanie Tuputanie” z wykorzystaniem nowatorskiej metody TUPUTAN, dla: dzieci 4-5 letnie, prowadząca: Joanna Szustkiewicz
 1. „Ele-mele moja rączka umie wiele! „-zajęcia grafomotoryczne
  dla: dzieci 5-6-letnie, prowadząca: Anna Pikus
 1. „Kopalnia pomysłów”- zajęcia rozwijające twórcze myślenie
  dla: dzieci 5-6-letnie
  prowadzące: Anna Magdziak, Eliza Szepeluk
 2. „Mali Odkrywcy Przyjaźni” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
  dla: dzieci 5-6 letnie
  prowadzące: mgr Marta Grzybowska, mgr Karolina Świątek-Orska
 3. „Odwaga i pewność siebie kluczem do uśmiechu”- zajęcia dla dzieci nieśmiałych
  dla: dzieci 4-6-letnie
  prowadzące: Magda Kabata, Eliza Bińkowska
 4. „Destination Imagination” – zajęcia z kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacjii pomysłów
  dla: dzieci 5-6-letnie
  prowadząca: Agnieszka Śmietańska
 5. „SPOTKANIAZ  BAŚNIĄ” – zajęcia dla dzieci lękowych, nieśmiałych, niepewnych siebie
  i z problemami w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych
  dla: dzieci 6-7-letnie
  prowadzące: Dorota Jedynak, Beata Kaczyńska
 6. „Tajemnice emocji” czyli Trening Pozytywnego Reagowania dla przedszkolaków
  dla: dzieci 5-6-letnie
  prowadzące: Martyna Czopowicz, Magda Kabata
 7. „UCHOludki w świecie dźwięków”– zajęcia stymulujące funkcje słuchowo-językowe
  dla: dzieci 5-6-letnich
  prowadząca: Anna Pikus
 8. ” W krainie koła” – na podstawie systemu ”Edukacji przez ruch” Doroty Dziamskiej
  dla: dzieci 5-6-letnich
  prowadząca: Joanna Szustkiewicz
 9. „W podskokach do szkoły” – zajęcia wspomagające rozwój koordynacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej
  dla: dzieci 6-letnich
  prowadząca: Agnieszka Sobieraj
 10. Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne inspirowane metodą ruchu rozwijającego Sherborne
  dla: dzieci 3-4 letnich
  prowadzące: Danuta Iwaniszczuk, Marta Grzybowska
 11. „Zabawy z misiem Karolkiem”zajęcia wspomagające rozwój dzieci z elementami integracji sensorycznej
  dla: dzieci 4-letnich, Prowadząca: Agnieszka Sobieraj

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływanie psychologiczni-pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 • Stymulowanie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonych sfer.
 • Wskazywanie mocnych i słabych sfer rozwoju dziecka.
 • Planowanie terapii prowadzonej na terenie Poradni.
 • Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka objętego oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 • Umocnienie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych.
 • Włączenie rodziców w proces terapeutyczny dziecka.
 • Pomoc rodzinie w doborze odpowiednich pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, w wyborze specjalistów.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej.
 • Wspieranie nauczycieli i opiekunów z placówek niespecjalistycznych, mających kontakt z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w poradni psychologiczno-pedagogicznej
nr 20:

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający
na terenie Poradni oferuje specjalistyczną pomoc dla dzieci
z niepełnosprawnością i ich rodzin. Każde dziecko objęte opieką zespołu ma wykonaną wieloaspektową diagnozę funkcjonalną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ocenę integracji procesów sensorycznych. Na podstawie diagnozy
dla każdego dziecka zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny do realizacji w domu oraz Ramowy Program
do realizacji w Poradni.

Jakie wymogi formalne muszą być spełnione
aby skorzystać z opieki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Warunkiem koniecznym do objęcia dziecka pomocą jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt

Rodzice dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy chcą korzystać z pomocy
w naszej Poradni proszeni są o kontakt z koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Barbarą Ciporską.
Logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, oferują dzieciom w wieku 0-3 lat oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym, wszechstronną pomoc w zakresie:
 • diagnozy logopedycznej
 • indywidualnej terapii logopedycznej
 • terapii logopedycznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • orientacyjnego badania słuchu komputerowym  programem „Słyszę…” dla dzieci i młodzieży
O częstotliwości zajęć terapeutycznych decyduje logopeda
w zależności od rodzaju i zakresu zaburzenia dziecka oraz
od możliwości Poradni.

Rodziców dzieci objętych naszą pomocą zapraszamy
na konsultacje i zajęcia instruktażowe. Dla powodzenia terapii niezbędne jest zaangażowanie środowiska rodzinnego w pracę
z dzieckiem!

Logopedów z placówek oświatowych Bemowa zapraszamy
na cykliczne spotkania konsultacyjno-szkoleniowe w ramach Bemowskiej Sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania odbywają się wg ustalonego grafiku, jeden raz na kwartał.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 20 jest duży zespół pracowników, którzy swoje działania organizują wokół opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym. Każdego roku zespół zbiera się kilkakrotnie, aby ustalić najważniejsze kierunki swojej pracy, rozdzielić i przygotować działania pracowników, doskonalić swoje umiejętności, przygotowywać nowe materiały i pomoce diagnostyczne. Pracami zespołu koordynuje mgr Martyna Czopowicz.

W skład zespołu pracowników działu przedszkolnego wchodzą psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Psycholodzy mają ustalone stałe cotygodniowe dyżury w państwowych placówkach przedszkolnych. Ułatwia to rodzicom i nauczycielom szybki dostęp do psychologa. Psycholodzy informują rodziców o swoich działaniach i ofercie poradni uczestnicząc we wrześniowych spotkaniach organizacyjnych w przedszkolach.

Do najważniejszych zadań psychologów przedszkolnych należy:

 • konsultowanie zgłoszonych problemów rozwojowych
  i wychowawczych;
 • udzielanie porad wychowawczych i wskazówek do pracy
  z dziećmi;
 • badania przesiewowe dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w celu szybkiego wyodrębnienia tych przedszkolaków, które potrzebują wsparcia przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego;
 • pogłębione badania indywidualne dzieci;
 • wydawanie opinii psychologicznych na wniosek opiekunów prawnych, w tym np. opiniowanie w sprawie objęcia dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
  w sprawie gotowości szkolnej;
 • kierowanie dzieci na zajęcia postdiagnostyczne organizowane w poradni;
 • prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców
  i nauczycieli w przedszkolach i w poradni;
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych wspierających rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci.
Pedagodzy prowadzą różnorodne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne – zgodnie z potrzebami określonymi w skierowaniach przygotowanych przez psychologów. Współpracują z psychologami przy prowadzeniu spotkań
i warsztatów psychoedukacyjnych. Zadaniem logopedów jest prowadzenie terapii logopedycznej.

Corocznie przygotowywana jest oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych prowadzonych przez pracowników działu przedszkolnego, adresowanych do dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Proponowane zajęcia dotyczą wspierania i rozwijania rozwoju dzieci we wszystkich jego najważniejszych aspektach
(w tym m.in. rozwoju poznawczego, ruchowego i emocjonalno-społecznego).

Pracownicy działu przedszkolnego organizują raz w miesiącu otwarte spotkania tematyczne w ramach tzw. „Akademii dla Rodziców Przedszkolaka” poświęcone głównie tematom wychowawczym. Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach wieczornych. Informacja o nich wywieszona jest w każdym przedszkolu na terenie Bemowa. Na początku każdego roku szkolnego dział przedszkolny przygotowuje oferty spotkań szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli realizowanych w formie warsztatowej na terenie poradni. Zapisy na tego typu warsztaty prowadzone są przez sekretariat poradni.

Pracownicy działu przedszkolnego organizują również corocznie (zwykle w marcu) dzień otwarty dla rodziców dzieci 6-letnich. Podczas tego dnia udzielane są konsultacje indywidualne dla rodziców potrzebujących porady w sprawie gotowości szkolnej dziecka; przeprowadzane są krótkie sondażowe badania zgłoszonych dzieci. Rodzice mają możliwość skorzystania ze wskazówek opracowanych przez pracowników w formie pisemnej, listy polecanych pomocy oraz ankiet do samodzielnej oceny gotowości szkolnej dziecka przez rodzica.

Czym jest Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja dopływających do naszego organizmu wrażeń, tak aby następnie mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Zmysły pozwalają nam na odbieranie bodźców zewnętrznych i dostarczają informacji o naszym otoczeniu i fizycznym stanie naszego ciała. Odpowiednie funkcje mózgu integrują informacje płynące ze zmysłów z wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiadają na potrzeby środowiska zewnętrznego. Właściwa integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego

Zaburzenia integracji sensorycznej spowodowane są przede wszystkim niedojrzałością pierwotnych systemów nerwowych
to jest układu czuciowego i przedsionkowego. Mogą także wynikać ze znacznego ograniczenia lub niedoboru bodźców zmysłowych w pierwszym okresie życia dziecka.

Niektóre objawy mogące sugerować ryzyko deficytów integracji sensorycznej:

 • nadmierny niepokój, drażliwość i impulsywność;
 • lękliwość i postawa wycofywania się;
 • nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi;
 • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową;
 • nienaturalnie silne domaganie się czynności i zabaw związanych z obracaniem się, huśtaniem, slizganiem, podskakiwaniem lub unikaniem takich doznać;
 • lęk przed oderwaniem nóg od podłoża;
 • choroba lokomocyjna;
 • niewłaściwy wzorzec postawy ciała i chodu;
 • niskie napięcie mięśniowe i nadmierna męczliwość;
 • problemy z obcowaniem z innymi dziećmi;
 • problemy z samoobsługą i wykonywaniem codziennych czynności;
 • problemy z czytaniem, pisaniem i rysowaniem zaburzenia mowy;
 • wygórowane lub obniżone reakcje na bodźce: dotykowe, ruchowe, słuchowe i wzrokowe;

Zajęciami z Integracji Sensorycznej są objęte dzieci
z opinią o WWRDZ.

Zajecia w Poradni