Oferta Poradni dla rodziców

Oferta Poradni dla rodziców

AKADEMIA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKA

Spotkania tematyczne dla rodziców na terenie poradni
Cykl spotkań tematycznych, prowadzonych przez pracowników poradni.
Wykaz tematów oraz ich terminy zawarte są w oddzielnej ofercie.

 • 10.2016: Bije, krzyczy, obraża się
 • 11.2016: Dziecko z objawami nadpobudliwości
 • 12.2016: Rodzeństwo bez konfliktów
 • 01.2017: Kary i nagrody w wychowaniu dziecka
 • 02.2017 Integracja sensoryczna
 • 03.2017: Rozwijanie sprawności manualnej i graficznej
 • 04.2017: Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka
 • 05.2017: Dziecko u progu przedszkola
 • 06.2017: Mały złośnik – jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością

DWA DOMKI

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców w sytuacji rozwodu

WARSZTAT DLA RODZICÓW Z PROBLEMEM NADPOBUDLIWOŚCI

Zajęcia warsztatowe dla tych rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia grupowe

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Cykl ok. 10 cotygodniowych spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców

Systemowa Terapia Rodzin (STR) jest jedną z form oddziaływań
terapeutycznych, w których uczestniczy cała rodzina – rodzice
i dzieci, lub tylko para rodzicielska (czasami rodzic ze swoim
nowym partnerem, razem z nim zamieszkującym). Z ramienia
poradni w spotkaniach uczestniczy dwóch psychoterapeutów
a czasem również osoba zapisująca sesje (którą podobnie jak
terapeutów obowiązuje reguła poufności, a zapisy przebiegu
spotkań są niszczone po zakończonej terapii).

Spotkania STR odbywają się w siedzibie poradni, co 2-4 tygodnie
i trwają około 2 godziny każde. Ilość spotkań uzależniona jest
od zgłaszanego problemu, tempa zmian wprowadzanych przez
rodzinę i jej możliwości czasowych. Zazwyczaj w okresie letnich
wakacji, ze względu na urlopy, nie prowadzimy STR.

Jeśli w rodzinie pojawiają się problemy takie jak:

 • u dzieci niepowodzenia szkolne, wagary, trudności
  w realizacji obowiązku szkolnego, częste zmiany szkoły;
 • u dzieci bóle brzucha, głowy, tiki, łysienie plackowate,
  objawy nerwicowe nie mające medycznie 
  zdiagnozowanych przyczyn;
 • zaburzenia jedzenia u dzieci (anoreksja, bulimia);
 • moczenie nocne utrzymujące się u starszych dzieci;
 • sięganie przez młodzież po alkohol, narkotyki, inne
  środki odurzające;
 • przemoc i konflikty w rodzinie;
 • problemy okołorozwodowe;
 • konsekwencje rozbicia rodziny i próby jej rekonstruowania;
 • inne trudności wychowawcze i rodzinne

Warto zgłosić się do psychologa opiekującego się z ramienia
poradni placówką, do której uczęszcza dziecko
(przedszkole, szkoła) na rozmowę - konsultację aby poradzić
się, czy to co dzieje się z dzieckiem lub/i z rodziną wymaga
wsparcia psychoterapeutycznego i podjęcia Systemowej
Terapii Rodzin. Psycholog ten wystawia wewnętrzne skierowanie
na STR i przekazuje je psychoterapeutom poradni. Wówczas
warto zadzwonić do terapeutów prowadzących STR
i dowiedzieć się o termin, kiedy mogą rozpocząć się spotkania.