Orzecznictwo

1. Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

 • list do rodziców (plik do pobrania)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (plik do pobrania)
 • wniosek (plik do pobrania)
 • opinia o sytuacji dziecka/ucznia wydana przez przedszkole/szkołę (plik do pobrania)

Dokumenty uzupełniające:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca inne towarzyszące choroby
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej

 

2. Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm/zespół Aspergera

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (plik do pobrania)
 • wniosek (plik do pobrania)
 • opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia z przedszkola/szkoły (plik do pobrania)

Dokumenty uzupełniające:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca inne towarzyszące choroby
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej

 

3. Orzecznictwo o potrzebie indywidualnego nauczania

Dokumenty uzupełniające:

 • opinia o gotowości szkolnej w przypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • opinia z zajęć od logopedy, terapeuty SI, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej – w przypadku ich posiadania;
 • wyniki egzaminów zewnętrznych (kompetencji);
 • wykaz ocen śródrocznych;
 • dwa ostatnie świadectwa szkolne;