REGULAMIN

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w treningu uwagi słuchowej opartym na metodzie prof. A. Tomatisa

1. Udział w treningu jest bezpłatny.

2. Trening uwagi słuchowej odbywa się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17.

3. Trening kierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu działania Poradni (Bemowo).

4. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie bemowskiej oświaty.

5. Poradnia organizując trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa stara się zapewnić dzieciom bemowskim wsparcie zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

6. Trening uwagi słuchowej jest ofertą profilaktyczną, minimalizującą bariery
u bemowskich uczniów, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego
i uwagi słuchowej.

7. Warunkiem uczestnictwa w treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa jest rozpoznanie potrzeb przez psychologa oraz diagnoza specjalisty PPP20. Stanowi to podstawę
do sporządzenia listy Uczestników oraz stworzenia listy rezerwowej.

8. Na trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa kwalifikowane będą dzieci ze stwierdzoną:

– dysleksją rozwojową,

– zaburzeniami koncentracji,

– ADHD,

– autyzmem, zespołem Aspergera,

– zaburzeniami głosu i mowy (np. jąkanie),

– niepełnosprawnością intelektualną,

– depresją, nerwicą, brakiem energii,

– słabą koordynacją ruchową,

– wymagające wspomagania przy nauce języków obcych.

9. Dzieci z epilepsją mogą uczestniczyć w treningu słuchowym po okazaniu zaświadczenia
od lekarza neurologa o braku przeciwskazań.

10. Terapia obejmuje dwie sesje terapeutyczne trwające około 12 dni oraz jedną trwającą 6 dni (od poniedziałku do soboty). Każdy dzień to 1,5 h treningu słuchowego.

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 4-osobowych.

11. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w treningu oraz lista rezerwowa jest możliwa do wglądu u terapeutów uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

12. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników treningu potwierdzają udział poprzez podpisanie:

– deklaracji udziału dziecka w treningu słuchowym,

– kontraktu dla rodziców/opiekunów prawnych,

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby treningu.

13. Odmowa podpisania wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa.

14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w treningu Poradnia podejmie decyzję o uzupełnieniu listy Uczestników, wykorzystując listę rezerwową.

15. Skreślenie dziecka z listy Uczestników/listy rezerwowej następuje w przypadku:

– odmowy podpisania dokumentów wymienionych w pkt. 11,

– dobrych wyników uzyskanych w badaniu uwagi słuchowej zewnętrznej i wewnętrznej,

– trzykrotnej odmowy uczestnictwa w treningu w proponowanych przez Poradnię terminach,

– dwudniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w wyznaczonych terminach zajęć.

16. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa
w treningu uwagi słuchowej – zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, z którym został wcześniej zapoznany.

17. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział dziecka w treningu.

18. Rodzic/opiekun prawny może zostać zobowiązany do towarzyszenia dziecku podczas sesji treningowych w przypadku, gdy zachowanie dziecka utrudnia bądź uniemożliwia innym Uczestnikom udział w treningu.

19. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia przez Uczestnika sprzętu do treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa, rodzic/opiekun prawny zostanie zobowiązany
do poniesienia kosztów naprawy.

20. Uczestnik może zrezygnować z udziału w treningu z ważnych powodów osobistych
i zdrowotnych. Rodzic dziecka o rezygnacji powinien poinformować terapeutę prowadzącego zajęcia Metodą Tomatisa w formie pisemnej.

21. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny zrezygnuje z udziału dziecka w treningu uwagi słuchowej na min. 3 dni robocze lub w trakcie trwania zajęć, Uczestnik zostaje przeniesiony
na koniec listy rezerwowej.