Plecy

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w trosce o zdrowie Państwa, Waszych dzieci oraz pracowników Poradni, proszę o nieprzyprowadzanie na zajęcia/ badania dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji (katar, kaszel, osłabienie, podwyższona temperatura itp.).

Życząc wszystkim zdrowia, z góry dziękuję za dostosowanie się do mojej prośby,

z poważaniem,

Dyrektor Poradnii – Katarzyna Olobry-Księżak

WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W OKRESIE PANDEMII

Rodzicu!

1. Zachęcamy Państwa do przeprowadzania krótkiej rozmowy z dzieckiem na temat konieczności zachowania zasad higieny przez dziecko (mycia rąk, dezynfekcji, zakrywania ust podczas kaszlu i kichania).

2. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa), ani też zabierać niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

3. Następnie Rodzic jest zobowiązany do złożenia w recepcji Poradni oświadczenia dot. stanu zdrowia.

4. Na terenie Poradni, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania, nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nos. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia oraz w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

5. Po dziecko i ewentualnie rodzica zgłosi się do recepcji o wyznaczonej godzinie wskazany specjalista, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

6. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu Rodzicowi.

7. Omówienie diagnozy/terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Akcja informacyjna Prezydenta m.st. Warszawy „Przemoc karmi się milczeniem”

Skip to content