Plecy

1. Regulamin

Regulamin dotyczący diagnozy CAPD przy pomocy Platformy APD Medical

1. Diagnoza przy pomocy Platformy APD Medical odbywa się na teranie PPP nr 20 i jest
świadczona nieodpłatnie.
2. Diagnoza kierowana jest do dzieci i młodzieży powyżej 7 roku życia z terenu działania PPP
nr 20 z podejrzeniem zaburzeń centralnego przetwarzania uwagi słuchowej (CAPD).
3. Przed diagnozą konieczne jest złożenie (w wersji papierowej) na ręce provaidera wypełnionych
przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka poniższych dokumentów: (do pobrania ze strony
PPP 20)

 • Formularza danych osobowych
 • Oświadczenia klienta
 • Kwestionariusza diagnostycznego

4. Osoba zgłaszająca się na diagnozę musi być zdrowa (bez infekcji, zapaleń uszu, katarów etc).
W przypadku choroby konieczne jest poinformowanie o tym fakcie diagnosty i przełożenie
wizyty na inny termin.
5. Warunkiem skorzystania z diagnozy Platforma APD Medical jest skierowanie wystawione
przez specjalistę PPP 20 (po wcześniejszej diagnozie).
6. Na diagnozę kierowane mogą być dzieci i młodzież z:

 • ryzykiem lub stwierdzoną dysleksją rozwojową,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • ADHD,
 • SLI,
 • wysokofunkcjonującym autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • afazją,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • trudnościami w nauce języków obcych.

7. Diagnoza obejmuje:

 • badanie przesiewowe słuchu przy pomocy audiometrii tonalnej (o ile rodzic nie dostarczy
  aktualnego wyniku takowego badania);
 • wywiad z rodzicem dziecka wg "Kwestionariusza diagnostycznego" – koniecznie do
  pobrania i uzupełnienia przed diagnozą;
 • diagnozę z użyciem testów zamieszczonych na Platformie APD- Medical;
 • podsumowanie wyników" Diagnozy Neuroflow ATS" w formie raportu wydrukowanego
  z Platformy APD Medical i omówienie jej z rodzicem;
 • przekazanie pisemnej informacji o wynikach badania do specjalisty, który kierował na
  diagnozę.

8. Dzieci z epilepsją mogą być diagnozowane przy pomocy Platformy APD Medical, ale
konieczne jest wtedy przekazanie provaiderowi informacji o chorobie.
9. W przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia przez dziecko sprzętu do badania,
rodzic/opiekun zostanie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy.

 

2. Dokumenty

Formularz danych osobowych

Kwestionariusz diagnostyczny

Klauzula informacyjna

Zgoda na badanie

 

3. Opis metody

Neuroflow ATS informacja o metodzie, założenia, idea

Platforma APD Medical a w niej Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (ATS)
to nowoczesne narzędzia do diagnozy i interaktywnego treningu wyższych funkcji słuchowych.
U podstaw diagnozy i terapii APD (centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego) leży
przekonanie, iż poprzez aktywne ćwiczenia można poprawić umiejętność efektywnego słyszenia
a co za tym idzie i uczenia się. Automatyzacja tych procesów spowoduje wydłużenie czasu
koncentracji uwagi słuchowej, sprawniejsze przyswajanie wiedzy kanałem słuchowym, mniejsze
zmęczenie w trakcie nauki. W efekcie poprawę procesu komunikowania (w tym stymulację
rozwoju mowy) i uczenia się dziecka.

Szczególni adresaci to osoby, u których występują trudności w:

 • opanowaniu języka ojczystego (opóźniony rozwój mowy, trudności artykulacyjne);
 • nauce czytania, pisania, nauce języków obcych;
 • rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach np. szumie ulicznym, szkolnym;
 • rozumieniu mowy w salach z pogłosem;
 • określeniu kierunku, z którego dociera dźwięk;
 • dłuższym skupieniu uwagi słuchowej, szczególnie gdy występują dystraktory (tj. dźwięki
  przeszkadzające);
 • rozumieniu dłuższych wypowiedzi lub poleceń słownych a co za tym idzie wykonywaniu
  zadań złożonych;
 • różnicowaniu słów podobnie brzmiących;
 • funkcjonowaniu w środowiskach z dużą ilośćią bodźców słuchowych albo nieakceptowanie
  pewnego typu bodźców słuchowych (nadwrażliwość słuchowa).

Powody w/w trudności to najczęściej:

 • nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji
  wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo;
 • uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu
  bilirubiny, wylewów do OUN;
 • różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym
  dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne);
 • przeciążenie słuchu (praca zawodowa np. w call center) ale też częste i długie korzystanie
  z współczesnych technologii, nowych środków komunikacji, częste korzystanie ze
  słuchawek a w nich zbyt głośny dźwięk, wszechobecny i nasilony hałas);
 • choroby uszu we wczesnym dzieciństwie wywołujące deprywację uszu (przerost
  migdałków, wysiękowe zapalenie uszu, przewlekłe katary, niewielkie niedosłuchy, złe
  zaaparatowanie uszu z ubytkiem słuchu etc.).

Diagnoza APD z wykorzystaniem Baterii testów Neuroflow ATS obejmuje:
1. uzupełnienie przez rodzica dziecka “Kwestionariusza oceniającego funkcje słuchowe”
2. badanie Baterią testów Neuroflow, które oceniają:

 • czas reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe
 • rozumienie mowy w szumie
 • uwagę słuchową (podzielność i separację uwagi słuchowej)
 • rozdzielność częstotliwościową (różnicowanie wysokości dźwięku)
 • aspekt czasowy przetwarzania dźwięków (rozdzielność czasowa, percepcja kolejności
  dźwięków)
 • krótkotrwałą pamięć słuchową.

3. raport z wynikami przeprowadzonych testów.

Ocena wyższych funkcji słuchowych jest istotnym elementem diagnozy psychologiczno-
pedagogiczno-logopedycznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem,
opóźnionym rozwojem mowy. Wykorzystanie baterii znormalizowanych testów pozwala na
diagnozowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD oraz ryzyka tych zaburzeń.
Dzięki przeprowadzonej diagnozie można przygotować zindywidualizowany program terapii,
zgodnie z podtypami klinicznymi zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Trening słuchowy Neuroflow jest treningiem czynnym- wymaga aktywności ze strony osoby
poddawanej terapii. Trening może odbywać się w gabinecie lub w domu – wymagana jest więc
współpraca dziecka z rodzicem lub terapeutą. Konieczne do prowadzenia terapii są: komputer
stacjonarny lub laptop z dostępem do internetu (Platformy APD-Medical) i stereofoniczne
słuchawki nauszne. Sesja terapeutyczna odbywa się on-line i polega na rozwiązywaniu pakietu
zadań wymagających koncentracji uwagi, zapamiętywania, różnicowania, rozumienia.
W czasie sesji możliwe jest dostosowanie tempa do możliwości dziecka. Trudność ćwiczeń
regulowana jest automatycznie, przy użyciu algorytmów adaptacyjnych (poziom trudności zmienny,
rośnie zgodnie z osiąganymi wynikami).

Źródło: materiały szkoleniowe, ulotki, strona internetowa Neuroflow.pl

Skip to content