Plecy

Orzeczenia

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych, niedostosowanych społecznie

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Zespoły orzekające wydają orzeczenie na pisemny wniosek rodziców ucznia lub dziecka lub pełnoletniego ucznia. W celu otrzymania orzeczenia należy złożyć w poradni:

 1. Zapisać dziecko na badanie psychologiczno – pedagogiczne do Poradni
 2. Złożyć :
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa dziecka na potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • opinię o sytuacji ucznia/ dziecka ze szkoły/przedszkola,
  • opinię specjalistów szkolnych/przedszkolnych prowadzących z dzieckiem zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty pedagogicznego, psychologa,
   pedagoga).
  • wniosek o wydanie orzeczenia

 

DRUKI DO POBRANIA

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów z Autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Zespoły orzekające wydają orzeczenie na pisemny wniosek rodziców ucznia lub dziecka lub pełnoletniego ucznia. W celu uzyskania orzeczenia należy:

 1. zapisać dziecko na badania psychologiczno – pedagogiczne do Poradni
 2. złożyć:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa dziecka na potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • opinię o sytuacji ucznia/dziecka ze szkoły/przedszkola,
  • opinię specjalistów szkolnych/przedszkolnych prowadzących z dzieckiem zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty pedagogicznego, psychologa, pedagoga),
  • wniosek o wydanie orzeczenia.

 

DRUKI DO POBRANIA

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania / o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zespoły orzekające wydają orzeczenie na pisemny wniosek rodziców ucznia lub dziecka lub pełnoletniego ucznia. W celu otrzymania orzeczenia należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia,
 • opinię o dziecku z Przedszkola/Szkoły/Placówki,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:
  1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły

 

DRUKI DO POBRANIA

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych

 

DRUKI DO POBRANIA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 20 NIE WYDAJE ORZECZEŃ O POTRZEBIE
KSZTAŁCENIA DLA DZIECI I UCZNIÓW Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU LUB SŁUCHU.

Opinie

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływanie psychologiczno- pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:

 • złożyć wniosek o wydanie opinii
 • dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka ubiegającego się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola dołączyć należy opinię o dziecku, sporządzoną
  przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem

 

DRUKI DO POBRANIA

Opinia o zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu / szkole, dzieciom / uczniom, posiadającym opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, tj. którym stan zdrowia nie uniemożliwia i nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi, wobec którego udzielona dotychczas pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole nie przyniosła wystarczającej poprawy jego funkcjonowania. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia.

W celu uzyskania opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki należy:

 • umówić dziecko na badanie psychologiczno – pedagogiczne w Poradni,
 • dostarczyć do poradni opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem/ dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub szkole,
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia, należy złożyć również zaświadczenie lekarskie wskazujące wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego / zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem.

 

Przed wydaniem opinii zespół diagnostyczny w poradni we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas pomocy.

 

DRUKI DO POBRANIA

 

Inne opinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 wydaje opinie:

O SPECYFICZNYCH TRUDNOSCIACH W UCZENIU SIĘ
O POTRZEBIE OBJECIA UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
O OCENIE ROZWOJU DZIECKA
W SPRAWIE ODROCZENIA OBOWIAZKU SZKOLNEGO
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB DZIECKA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI
INNE OPINIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM I WYCHOWANIEM DZIECI I MŁODZIEŻY

W celu uzyskania wyżej wymienionych opinii należy:

 • zapisać dziecko na badanie psychologiczno – pedagogiczne w Poradni,
 • dostarczyć opinię ze szkoły/przedszkola dotyczącą funkcjonowania dziecka w placówce na druku przygotowanym przez Poradnię,
 • jeżeli dziecko uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole lub przedszkolu dołączyć należy również opinię o funkcjonowaniu dziecka sporządzoną przez specjalistów prowadzących zajęcia,
 • złożyć wniosek o wydanie opinii.

 

DRUKI DO POBRANIA

Skip to content