Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływanie psychologiczno-pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny. Wczesne wspomaganie to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 • Stymulowanie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonych sfer.
 • Wskazywanie mocnych i słabych sfer rozwoju dziecka.
 • Planowanie terapii prowadzonej na terenie Poradni.
 • Monitorowanie zmian w rozwoju dziecka objętego oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 • Umocnienie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych.
 • Włączenie rodziców w proces terapeutyczny dziecka.
 • Pomoc rodzinie w doborze odpowiednich pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, w wyborze specjalistów.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
 • Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej.
 • Wspieranie nauczycieli i opiekunów z placówek niespecjalistycznych, mających kontakt z dzieckiem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający na terenie Poradni oferuje specjalistyczną pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Każde dziecko objęte opieką zespołu ma wykonaną wieloaspektową diagnozę funkcjonalną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ocenę integracji procesów sensorycznych.
Na podstawie diagnozy dla każdego dziecka zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny do realizacji w domu oraz Ramowy Program do realizacji w Poradni.

Jakie wymogi formalne muszą być spełnione, aby skorzystać z opieki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Warunkiem koniecznym do objęcia dziecka pomocą jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontakt
Rodzice dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy chcą korzystać z pomocy w naszej Poradni proszeni są o kontakt z koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Magdaleną Stępień.

 

Wniosek o przyjęcia dziecka na zajęcia

 

 

Skip to content